STOŁÓWKA SZKOLNA

 

2018 / 2019

ŻYCZYMY  WSZYSTKIM  SMACZNEGO

 jadłospis  obiadowy   24 - 28 września

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Zupa pomidorowa na mięsie drobiowym ze śmietaną z ryżem, placuszki z jabłkami, owoce
S
 
Kotlet z drobiu, ziemniaki, mizeria ze śmietaną, woda z cytryną i miętą
S
 
Risotto z mięsem, bukiet warzyw, pomidor, jogurt Fasolka po bretońsku z klopsikami mielonymi z mięsa wieprzowego, chleb, ryż z jogurtem, owoce Ryba pieczona, ziemniaki, surówka z kapusty świeżej, woda z cytryną i miętą

 

S - potrawa smażona

 Jadłospis sporządzony zgodnie z  rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie żywienia dzieci w placówkach oświatowych

                          Harmonogram wydawania posiłków:                                               

 

                 godz. 905 - 915 -   śniadanie

            godz. 1140 - 1200 - obiad

cennik:

 uczniowie :       1 obiad - 3   

  pracownicy:     karnet na 10 obiadów - 68,20

 

 

 

 

 

       

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej im. KEN  w Strzelewie

I.                   PODSTAWA PRAWNA:

 

Art. 67 a Ustawy z dnia 7 IX 1991 r o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

II.                ZASADY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI:

 

 1. Stołówka szkolna zapewnia obiady przygotowane w kuchni funkcjonującej na terenie szkoły.

 2. O rodzaju przygotowywanych posiłków decyduje dyrektor szkoły

 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 4. Jadłospis podawany jest do ogólnej wiadomości na tablicy informacyjnej szkoły w piątki poprzedzające kolejne tygodnie.

 5. Osoby uprawnione zapisywane są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia na obiady dokonuje się z tygodniowym wyprzedzeniem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zgłoszenie jednodniowe.

 6. W stołówce szkolnej znajduje się sporządzona w sekretariacie szkoły lista osób uprawnionych do korzystania z obiadów na dany tydzień.

III.             UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

a)      Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej  w Strzelewie

b)      Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie

c)      Inne osoby za zgodą dyrektora szkoły.

 1. Ze stołówki korzystają osoby wnoszące opłaty indywidualnie oraz osoby, których dożywianie finansują  właściwe Ośrodki Pomocy Społecznej lub sponsorzy.

IV.             ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY: 

 1. Cena jednego posiłku ustalana jest przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym

 2. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt „wsadu do kotła”.

 3. Odpłatność za obiady uiszczana jest z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się dokonania płatności jednorazowo.

 4. Opłaty za obiady dokonuje się w sekretariacie szkoły i jest ona potwierdzona dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem referenta szkoły.

 5. W przypadku nieobecności lub rezygnacji osoby uprawnionej do posiłku odliczeniu podlega dzienna wysokość opłaty  za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności lub rezygnacji, z zastrzeżeniem pkt 6, po uprzednim powiadomieniu szkoły o tym fakcie

 6. Dopuszcza się możliwość odliczenia dziennej wysokości opłaty za posiłek za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji  w przypadku gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację

 7. Zwrot opłaty za niespożyty obiad nie będzie dokonywana bez uprzedniego powiadomienia szkoły o nieobecności lub rezygnacji.

 8. Nieobecność lub rezygnacja musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście, pisemnie lub telefonicznie. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być naliczona na poczet następnych posiłków.

V.                WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są podczas przerwy obiadowej trwającej 20 minut w godzinach 11.40 – 12.00

 2. Posiłki wydawane są z zachowaniem przepisów sanitarnych.

 3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos.

VI.             ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania

 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce

 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w  czasie obiadu w stołówce szkolnej czuwa dyżurujący na dolnym korytarzu nauczyciel

 4. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu

 5. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w stołówce osobom nie spożywającym posiłku